110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

99

حق ستـــــیزی

 

نه شگفت است گر فتد بر خاک

آن که با اهل حق در آویــــــــزد

تیغ در دست و از خدا  غافــــــل

بی گمان خون خویشـــتن  ریزد

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت