110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

100

 

چارۀ بد اندیش

 

ای ز بد خسته گر همی خـواهی

برکنی  از دلی  نهــــال  بــــدی

آن بدی برکن  اوّل از دل خویش

که گرفتــــــار کرده های خودی

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت