110گفتار پند آمیز امام علی (ع)

101

غیبت و ناتوانــــی

 

عاجزی  کاو  به زور نتواند

بر حریفان  خود ظفر  جوید

برگزیند   سلاح  غیبت    را

بد مردم   ز عجز  می  گوید

 

گزارنده به نظم:  آصف فکرت