عشق و غمِ عشق

 

گر عشـق نبودی و غــمِ عشـق نبودی

چندین سخن نغز، که گفتی؟ که شنودی؟

ورباد نبودی، که ســـرِ زلف ربودی،

رخسارۀ معشوق به عاشق که نمودی؟

شهاب سهروردی